Symposium

Vrijdag 10 september 2021
Meld je aan
werkgroep cultuurhistorisch erfgoed DFM

De problematiek van het Veen-Weidegebied

Symposium

Datum: 10 september 2021
Tijd: 13.00 – 17.30 uur
Locatie: De Oerdracht, Elias Annes Borgerstraat 46, 8501 NE Joure
Bedoeld voor: Iedereen die betrokken is bij de problemen die spelen in het Veen-Weidegebied, landbouworganisaties, toeristische organisa-
ties, overheden, dorpsbelangen, historische verenigingen etc. in de zes Friese gemeenten waar genoemde problemen zich voordoen.
Voor iedereen die hart heeft voor (de geschiedenis van) het landschap in het Veen-Weidegebied.

Context en thema’s

De Friese meren zijn eeuwen geleden ontstaan toen de vraag naar brandstof toenam en de veengrond voor turfwinning werd afgegraven. Er kwam grond voor de landbouw en de bebouwing beschikbaar. Deze gebieden moesten via sloten ontwaterd worden. Bij drooglegging van het veen kwam zuurstof vrij en brak het veen langzaam af (veenoxidatie). Er kwam een proces op gang waarbij het grondwaterpeil zakt, de veengrond krimpt en inklinkt, de bodem daalt en te nat wordt waardoor het grondwaterpeil weer lager moet.

Een zestal sprekers buigt zich over deze problematiek. De thema’s zijn (waarbij iedere spreker ca. 25 minuten spreekt);

  • In skries jowt gjin molke;
  • Klimaatverandering is landschap verandering;
  • Lofdicht of proza over Het Veen-Weidegebied;
  • De cultivering van het landschap van de Friese klei;
  • Cultuur en Landschap in het Veen-Weidegebied;
  • Boeren in het Veen-Weidegebied.

Programma

Opening door wethouder Roel de Jong

Dagvoorzitter Drs Minke Hiemstra

13.15 | Prof. Hendrik Folmer:
In skries jowt gjin molke
13.40 | Prof. Pier Vellinga:
Klimaatverandering is landschapsverandering
14.05 | Voordracht : Lofdicht of Proza over Het Veen-Weidegebied van mevr. Aggie van der Meer
14.25 | Info ronde/ vragen
14.40 | Koffie/theepauze
15.00 | Prof. Philippus Breuker:
De cultivering van het landschap van de Friese klei
15.25 | Drs. Dennis Worst:
Cultuur en Landschap in het Veen-Weidegebied
15.50 | Alle de Vries:
Boeren in het Veen-Weidegebied
16.15 | Info ronde/ vragen
16.30 | Uitslag Jury Gouden Haske, en uitreiking beeld door ds. Johan Heegsma
16.55 | Afsluiting door wethouder Roel de Jong en tevens opening Monumentendag 2021
Ten slotte: gelegenheid om tijdens een drankje en een hapje nog even van gedachten te wisselen.

Mocht u nog verdere informatie wensen hebben dan kunt u mij op mailadres m.e.hiemstra@me.com bereiken of via 06 11 00 00 08.

Mei freonlike groetnis,

Drs Minke E. Hiemstra
Voorzitter Werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed in de Fryske Marren

grutto

Graag tot ziens op 10 september in De Oerdracht!

Het symposium is tevens de start van de Open Monumentendag 2021 op 11 september van 11.00 tot 17.00 uur.