Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap

Bezoekerscentrum Mar & Klif is onderdeel van de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap. De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bestaat uit verschillende locaties en afdelingen, ieder met zijn eigen identiteit, (deel)doelstelling en sterke kanten:

Wat de locaties en afdelingen met elkaar verbindt is de liefde en het respect voor het erfgoed, het besef dat dit landschap en het erfgoed is gemaakt (en nog steeds wordt gemaakt) door mensen. De wens is dit te behouden en door te geven aan volgende generaties.

Wat willen we betekenen en waar gaan we voor?

 • We willen jonge en oudere bewoners van de streek en toeristen laten zien hoe ons landschap en de bebouwde omgeving – en daarbinnen regionale ambachten en maakindustrie – zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld en nog steeds ontwikkelen.
 • We willen materiële en immateriële sporen uit het verleden behouden en onderzoeken, presenteren en documenteren en er bekendheid aan geven.
 • We willen mensen stimuleren om te leren van de geschiedenis, van de natuur en van het vakmanschap. En om die kennis te gebruiken om op een duurzame manier om te gaan met de eigen leefomgeving.

Bezoekerscentrum Mar en Klif laat de bijzondere geschiedenis en natuur van Nationaal Landschap Zuidwest Friesland zien. Doelgroepen zijn zowel bewoners van het gebied als toeristen. Daarnaast worden er regelmatig in samenwerking met andere organisaties (o.a. Historysk Wurkferban) wisseltentoonstellingen georganiseerd. Andere taken die door het bezoekerscentrum worden uitgevoerd zijn o.a.:

 • Organisatie aanbod natuurexcursies (i.s.m. natuurorganisaties) en kindermiddagen (i.s.m. diverse kleine ondernemers) met name in vakantieperiodes
 • Aanbod van natuur-ontdek-routes (o.a. het bekende Kabouterpad)
 • Trekkersrol Gaasterlandse Natuurweek (in herfstvakantie, vooral gericht op gezinnen)
 • Organisatie cursus Ambassadeur van het Nationaal Landschap
 • Beheer Vlindertuin Lemmer

Lees hier: het beleidsplan (2020-2025), het collectiebeleid (2020-2025) en de Algemene (bezoek)voorwaarden.

In het bezoekerscentrum is een agentschap van VVV Waterland van Friesland gevestigd. Werkzaamheden zijn:

 • Advies en doorverwijzen van toeristen en dagjesmensen aan de balie, telefonisch, per mail en via social media
 • Verzorgen van een compleet aanbod van gratis en verkoopmateriaal
 • Het onderhouden van de toeristische website, bijhouden van de agenda, etc.
 • Het leveren van input voor free-publicity, bijzondere acties, medewerking aan de VVV-gids, e.d.
 • Het ontwikkelen van arrangementen op maat, e.d.

Kijk voor meer informatie op www.waterlandvanfriesland.nl

Natuur- en Milieueducatie Groen Doen brengt aanbod in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslan op het gebied van natuur- en milieueducatie bij elkaar en biedt dat aan voor een abonnementsprijs per leerling aan basisscholen in die gemeenten. Ca. 75% van de scholen is lid. Incidenteel is er ook aanbod voor andere doelgroepen (VO, BSO, peuterspeelzalen e.d.). Het abonnement bestaat uit een:

 • Gevarieerd aanbod van activiteiten (bv. spelprogramma’s met Staatsbosbeheer of met ons, bezoek aan de boer, bezoek aan de kinderboerderij, bezoek aan Woudagemaal e.d.
 • Een aanbod van projecten op het gebied van duurzaamheid
 • Gebruik van gevarieerd aanbod van leskisten, opgezette dieren, e.d. De leskisten kunnen bij een bibliotheek naar keuze opgehaald worden (ze worden vervoerd door de bibliotheekexpeditie)

Kijk voor meer informatie op www.groendoen.net

Medewerkers

Bij Bezoekerscentrum Mar en Klif werken 6 vaste medewerkers.

 • Mayke Kloetstra, educatief medewerker
 • Sabine Boode, projectmedewerker
 • Geertje Bouma, baliemedewerker en VVV-informatrice
 • Japke Zwaan, baliemedewerker en VVV-informatrice
 • Trea Leegstra, baliemedewerker en VVV-informatrice
 • Pytsje Bokma, baliemedewerker en VVV-informatrice
 • Iris Nutma, manager

Vrijwilligers

Bij Bezoekerscentrum Mar en Klif zijn veel vrijwilligers actief. Gelukkig maar, want zonder hun hulp zou het centrum niet kunnen bestaan!

Er zijn verschillende werkgroepen actief:

 • Werkgroep lesmaterialen: Deze werkgroep onderhoudt en vernieuwt de lesmaterialen en de materialen van de natuur-ontdek-routes. De werkgroep is iedere dinsdag aan de slag.
 • Werkgroep onderhoud: Deuren repareren, spullen verhuizen, een wandje verven en goten schoonmaken. Er is wel wat onderhoud nodig om het Bezoekerscentrum netjes en goed werkend te houden. Dat doet de werkgroep onderhoud. De werkgroep komt op dinsdagmiddag bij elkaar.
 • Vrijwilligers educatie: Schoolgroepen begeleiden bij activiteiten in het veld, een flinke groep vrijwilligers zet zich voor deze mooie taak in. De activiteiten zijn vooral in het voorjaar (april t/m juni) en de herfst (september, oktober).

Lees hier het vrijwilligersbeleid.

Vertrouwenspersoon

Mevrouw R. van der Vlugt is vanuit het bestuur vertrouwenspersoon voor medewerkers en vrijwilligers en is voor deze zaken bereikbaar via telefoonnummer 06-43181333.

Lees hier de Procedure vertrouwenspersoon.

Bestuur stichting Erfgoed, Natuur en Landschap

Het bestuur bestaat momenteel uit:

 • dhr. P. de Jonge, voorzittermw. W. ten Noever Bakker, secretaris
 • mw. A.C. Verhage, penningmeester
 • mw. R. v/d Vlugt
 • mw. L. Limonard
 • dhr. G. Bosklopper

Voor informatie over de bestuurssamenstelling in de voorgaand periode verwijzen wij naar het jaarverslag (2023). De bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen geen bezoldiging, alleen de gemaakte onkosten worden vergoed. Zoekt u contact met (één van) onze bestuursleden? Stuur dan s.v.p. een mail naar info@marenklif.nl.

Gegevens stichting Erfgoed, Natuur en Landschap

Bezoekerscentrum Mar en Klif is onderdeel van Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap.
KvK-nummer: 01106745
BTW-nummer: NL0041.28.254.B01
IBAN: NL44RABO 033.4770.319 (t.n.v. Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap)
Jaarverslag 2023

Vestiging: Bezoekerscentrum Mar en Klif / Bezoekerscentrum Zuidwest-Friesland
Bezoek- en postadres: De Brink 4, 8567 JD Oudemirdum
Telefoon: 0514 – 57 17 77
E-mail: info@marenklif.nl

Hoofdvestiging: Museum Joure
Bezoekadres: Geelgietersstraat 1, 8501CA Joure
Postadres: Postbus 75, 8500AB Joure
Telefoon: 0513412283
Fax: 0513419653
E-mail: info@museumjoure.nl

Klachten

Heeft u een klacht over onze medewerkers, gebouwen of andere aspecten van onze organisatie? We verzoeken u vriendelijk om uw klacht dan niet (alleen) mondeling bij een medewerker aan te geven, maar deze (ook) per mail of schriftelijk bij ons in te dienen. Wij kunnen dan op basis van uw klacht proberen onze dienstverlening te verbeteren. In onze bezoekvoorwaarden kunt u lezen wat u wat betreft de afhandeling van de klacht van onze organisatie kunt verwachten.

Per mail kunt u de klacht sturen naar info@marenklif.nl onder vermelding van KLACHT in de onderwerpregel. Schriftelijke klachten over alle onderdelen van de stichting dienen gestuurd te worden aan Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap, Museumstraat 2, 8501 CD Joure onder vermelding van KLACHT in de onderwerpregel.

Verzend- en leveringsbeleid

Aangekochte online tickets (voor bijvoorbeeld het bezoekerscentrum of aanverwante activiteiten) worden direct na betaling afgeleverd in de mailbox van de besteller. Op deze website aangekochte fysieke artikelen, zoals een routeboekje, worden binnen vijf werkdagen verzonden.